You are currently viewing Bạn đã biết chính xác phần mềm có chịu thuế GTGT không?
phần mềm có chịu thuế gtgt không

Bạn đã biết chính xác phần mềm có chịu thuế GTGT không?

5/5 - (1 bình chọn)

Phần mềm máy tính là hàng hóa, sản phẩm đặc thù thuộc loại sản phẩm/Tài sản sở hữu trí tuệ. Chính vì thế, đối với loại hàng hóa – dịch vụ này có những quy định riêng biệt và ưu đãi về mức thuế suất GTGT và thuế TNDN. Vậy phần mềm có chịu thuế GTGT không? Mức thuế ưu đãi được áp dụng như thế nào? 

Thuế suất thuế GTGT của phần mềm

Doanh nghiệp phần mềm dù là doanh nghiệp sản xuất hay kinh doanh phần mềm thì đều thuộc đối tượng không phải chịu thuế GTGT

Phần mềm thuộc nhóm các đối tượng không chịu thuế GTGT được quy định tại điểm 21, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể:

21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.”.

Như vậy, đối với doanh nghiệp phần mềm kê khai theo phương pháp khấu trừ sẽ không phải chịu thuế GTGT.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp phần mềm kê khai theo phương pháp trực tiếp.

“Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này <Theo Khoản 2 điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC>.

Ví dụ: Công ty TNHH ABC là doanh nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Trong năm, công ty ABC có doanh thu phát sinh từ hoạt động bán phần mềm máy tính (phần mềm kế toán) và dịch vụ tư dịch vụ kế toán trọn gói trong năm tài chính thì công ty ABC không phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ (%) trên doanh thu từ hoạt động bán phần mềm máy tính (do phần mềm máy tính – phần mềm kế toán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT) và phải kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu thu được từ gói dịch vụ kế toán trọn gói trong năm.

Cung cấp dịch vụ phần mềm có chịu thuế không?

Như đã đề cập, theo Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế: “Phần mềm máy tính bao gồm: sản phẩm phần mềm dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”

Do đó, để xác định cung cấp dịch vụ phần mềm có chịu thuế GTGT hay không thì bạn phải xác định dịch vụ đó có phải là “sản phẩm phần mềm” hay “dịch vụ phần mềm” hay không. 

Điều 9, Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định hoạt động công nghiệp phần mềm, các loại sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm.  Trích dẫn như sau:

“Điều 9. Hoạt động công nghiệp phần mềm:

1. Hoạt động công nghiệp phần mềm là hoạt động thiết kế, sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm, bao gồm sản xuất phần mềm đóng gói; sản xuất phần mềm theo đơn đặt hàng; sản xuất phần mềm nhúng; hoạt động gia công phần mềm và hoạt động cung cấp, thực hiện các dịch vụ phần mềm.

3. Các loại dịch vụ phần mềm bao gồm:

a) Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin;

b) Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm;

c) Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm;

d) Dịch vụ tư vấn định giá phần mềm;

đ) Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm;

e) Dịch vụ tích hợp hệ thống;

g) Dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh cho sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin;

h) Dịch vụ phân phối, cung ứng sản phẩm phần mềm;

i) Các dịch vụ phần mềm khác. “

Như vậy, thì các dịch vụ phần mềm trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định. Các trường hợp không được quy định áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Cách viết hóa đơn Phần mềm/ Dịch vụ phần mềm không chịu thuế GTGT.

Đối với đối tượng phần mềm/Dịch vụ phần mềm không chịu thuế GTGT “chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ”.

<Theo Điểm 2.1 Phụ lục 4 – Thông tư 39/2014/TT-BTC>

Trên thực tế, các quy định về thuế suất thuế GTGT của phần mềm máy tính không có quy định nào khác ngoài khoản 21, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Do đó không phân biệt doanh nghiệp phần mềm là doanh nghiệp sản xuất phần mềm hay kinh doanh phần mềm thì vẫn thuộc diện không chịu thuế GTGT theo đúng quy định hiện hành.

Trả lời